Този сайт използва собствени Бисквитки (cookies).

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт.
Собствените бисквитки са бисквитки, използвани от уебсайта, който посещавате. Само този уебсайт може да ги прочете. Ние не ползваме бисквитки на трети страни. Също така по никакъв начин не предоставяме Вашата информация на трети страни.
Употребата на бисквитки на този сайт е обусловена единствено като неделима част от съвременните онлайн технологии.
Вие виждате това съобщение поради директивата на ЕС за неприкосновеност на личната информация!
 
eco farming logo

Проект Образование за утрешния ден

 

   
     
                             

 

 

 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

лого Онразование за утрешния ден

За втора поредна година проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване.

През учебната 2019/2020 година стартира Дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“ на проекта BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“  за учебната 2020 /2021 г.

През учебната 2019/2020 година в ОУ „Васил Левски“ с. Рогош започна обучението си първата група по проекта - „Любители на ИТ“ - 5а и 5б клас. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

През учебната 2020/2021 проектът разшири обхвата си, поради нарастналия интерес сред учениците и се формираха още две групи:

 

Клубове в ОУ „Васил Левски“ по проект „Образование за утрешния ден“

през  учебната 2019/2020 год. и 2020/2021 год.

 

№ по ред

Наименование на групата/ клуба

Брой ученици

Преподавател

Учебна година

1.

 „Класна стая в облака“ - 5а клас

15

Иванка Янкова

2020/2021

2.

 „И ние сме в облака“ - 5 б клас

15

Иванка Янкова

2020/2021

3.

 „Любители на ИТ“ - 6 а и 6б клас

14

Иванка Янкова

2019/2020

2020/2021

 

 

 

Линк към проекта: https://oud.mon.bg/

   
     
     
     

 Powered by webprint.bg.